Provozní řád

 

1. Obecná ustanovení

1.1. Provozní řád platí pro všechny návštěvy, trénované jezdce nebo zákazníky na vyjížďku či k vedení poníka

1.2. Provozní řád  v bodě 2.,3.,4.,5.,6 se nevztahuje na majitele ustájených koní a jejich případný doprovod

 

2. Areál

2.1. Pohyb po areálu návštěvníků a jezdců je bez souhlasu zakázán a zakazuje se

2.1.1. vstupovat do výběhu koní

2.1.2. vstupovat do boxu koní

2.1.3. vstupovat do prostor krmení, skladu, seníku, garáže a jiných provozních prostor

2.1.4. vstupovat na jízdárnu, ať obsazenou jezdci či prázdnou

2.1.5. manipulovat s jakýmkoliv zařízení, strojem, bránou nebo vraty

2.2. Zakazuje se odkládání osobních věcí mimo prostor tomu určený

2.3. Cenné věci a finance je vždy nutné odložit u provozního

2.4. Ve stájích a při zacházení s koňmi se chováme klidně - neběháme, nekřičíme, koně neplašíme a bez souhlasu majitele ani nekrmíme pamlsky

 

3. Jízdárna nebo kruhovka

3.1. Jezdcům při výcviku na jízdárně či kruhovce je zakázáno zejména:

3.1.1. Vyjíždět s koněm mimo prostor jízdárny či kruhovky

3.1.2. Jezdit na koni bez sedla nebo uzdečky, avšak pokud to není předmětem výcviku.

3.1.3. Každý jezdec musí důsledně plnit příkazy instruktora

 

4. Vyjížďka mimo areál

4.1. Vyjížďka je realizována vždy s vedoucím jezdcem (VJ) ze stájí

4.2. Každý je povinen se řídit příkazy VJ

4.3. Vyjížďka se koná jen za vhodného počasí, o němž rozhodne VJ, během vyjížďky se však může počasí zhoršit.

4.5. Každý účastník vyjížďky musí před jejím zahájením informovat VJ o následujících skutečnostech:

4.5.1. zdravotní stav

4.5.2. subjektivně zhodnocený stupeň zkušeností s jízdou na koni

4.6. Požadovanou délku vyjížďky, případně trasu musíte dohodnout již při objednávce s dostatečným předstihem.

 

5. Vedení poníků na cestu

5.1. Před začátkem vycházky na cestu je vždy zákazník poučen o způsobu vedení poníka (poník se vodí zleva po pravé ruce zákazníka)

5.2. Poníci při tomto způsobu půjčení se mohou pohybovat jen v kroku

5.3. S poníky je možné chodit jen po loukách a lesních cestách

5.4. Zakazuje se vstup na komunikace se silničním provozem

5.5. Zakazuje se vstup do lesního porostu nebo na zemědělská pole

5.6. Zákazník zodpovídá za správné a bezpečné sezení dítěte

5.7. Poník musí být po celou dobu vycházky pod dozorem zákazníka a veden na vodítku

5.8. V případě nutnosti může být za vodítko uvázán, avšak musí být pod dozorem

5.9. Zákazník je za bezpečí poníka zodpovědný v rámci dodržení pokynů a podmínek.

 

6. Bezpečnostní pokyny

6.1. Při všech jezdeckých aktivitách je povinné používání ochranné přilby (je vhodná i přilba na kolo)

6.2. Při všech jezdeckých aktivách je nutné mít vhodnou pevnou obuv (bota nesmí být příliš široká, aby noha mohla snadno vyklouznout v případě potřeby ze třmenu a měla by mít nízký podpatek)

6.3. Při vyjížďce mimo areál je doporučeno používat ochranou vestu.

6.4. Je doporučeno mít vhodný oděv (vždy dlouhé kalhoty, pozor na silné švy)

6.5. V případě jakýchkoli problémů s koňmi či provozem volejte neprodleně +420 776 126 481

 

7. Jezdci i další účastníci jezdeckého provozu by měli být pojištěni proti úrazu. Jezdecký výcvik je provozován z vlastní vůle a na vlastní nebezpečí jezdce.

 

8. Řád stáje

8.1 Uživatel musí dbát pokynů a řídit se informacemi pracovníků stáje, které souvisí s běžným a bezpečným provozem stájí. Může používat veškerých společných prostor stáje  určených ke sportovně-rekreační činnosti.

8.2. V rámci stájí je pak především zakázáno kouřit  pod pokutou 100,--kč, kouření je povoleno pouze na určeném místě – na terase.

8.3. Uživatel je povinen šetřit vodou a elektrickou energií ve stájích.

8.4. Uživatel je povinen udržovat čistotu ve společných prostorách (neumývat potřeby pro koně, boty a podobně v umývárně – ale jen ve vymezených prostorách, uklízet po sobě hrníčky atd.)

8.5. Uživatel v rámci stáje a v jeho přilehlém okolí může používat pouze vyznačené cesty a trasy, nesmí svévolně vjíždět do porostů a osení na polích, školek v lesích apod.

8.6. Poslední uživatel při odchodu ze společných  prostor stáje musí zkontrolovat, zda jsou řádně vypnuty elektrické spotřebiče, že je vše pozhasínáno a uzamčeno, především pak sedlovna.